Bústia de suggeriments i/o queixes

Comptem amb la vostra col·laboració per millorar la vila.

Per això posem al vostre abast les TIC per comunicar a l’ajuntament, via mòbil o altres dispositius, qualsevol suggeriment o queixa:

ajuntament@besalu.cat

@Aj_Besalu


L’Ajuntament de Besalú, com a administració oberta, dirigeix les seves accions en compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Per aquest motiu, en la sessió extraordinària de l’11 de maig de 2015, el Ple de la Corporació, per unanimitat dels assistents va acordar l’adhesió al compromís de transparència municipal al Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública, donant compliment als indicadors definits pel laboratori de Periodisme i Comunicació per la ciutadania plural de la Universitat Autònoma de Barcelona.
En la sessió del 13 de juliol de 2015, el Ple de la Corporació, per unanimitat dels assistents va acordar l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de l’Administració electrònica de l’Ajuntament de Besalú.
Per Decret d’Alcaldia s’ha sol·licitat l’alta dels tràmits d’iArxiu, e-TAULER i la seu electrònica, així com ja porta temps funcionant la possibilitat de presentació d’instàncies a través de e-NOTUM.
Pel que l’Ajuntament de Besalú dona realitat als conceptes de transparència (publicitat activa), accés a la informació pública (publicitat passiva) i bon govern (govern obert) regulats a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
En desenvolupament d’aquests conceptes: per a la transparència, les administracions locals han de transmetre al ciutadà la informació necessària perquè pugui entendre, i avaluar la gestió de les administracions locals, i així afavorir la seva participació (publicitat activa).
A diferència de l’accés a la informació, la transparència implica un paper actiu de l’Administració: de tramesa d’informació, l’exigeix o no el ciutadà.
En canvi a l’altre àmbit que regula la Llei, l’accés a la informació, l’Administració té un paper passiu i permet l’accés a la informació, amb certs límits (publicitat passiva). No es tracta de publicar dades: es tracta de transmetre informació, ja que la publicació en excés de dades, si no està ben estructurada i gestionada, tampoc condueix a una administració transparent.
Per a sol·licitar l’accés a la informació hi ha uns requisits, regulats a l’article 26 de Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són:
 
a) identitat de la persona sol·licitant.
b) la informació precisa a la qual es vol tenir accés, sense necessitat d’indicar cap document ni expedient concret. 
c) la forma o el format en què es prefereix tenir accés a la informació.
d) una adreça de contacte, preferentment electrònica, que serveixi per a les comunicacions entre la persona sol·licitant i l’Administració. 
 
El dret d’accés a la informació ha de ser conforme al principi de proporcionalitat, pel que no pot suposar una paralització de l’administració per a poder transmetre la informació. 
En el cas que l’accés a la informació sigui parcial, d’acord amb l’article 25 de Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la denegació d’accés només afecta a la part corresponent de la documentació, i en aquest cas, la persona interessada pot sol·licitar l’audiència de l’Administració per aclarir-ne la interpretació. 
 
En relació al bon govern (govern obert), són les mesures per a establir una relació i un diàleg permanents i bidireccionals entre l’Administració i les persones a l’hora de definir i aplicar les polítiques públiques, i per introduir i desenvolupar instruments de participació i col·laboració ciutadana en els assumptes públics. 
 
Per aquest motiu tots els actes de govern que realitza l’Ajuntament de Besalú són de caràcter públic, i per aquest motiu, sempre hi ha públic assistent a les Juntes de Govern Local, i a les Comissions Informatives, i en tot cas a les sessions plenàries. 
També hi ha un Consell d’entitats, per a fomentar la participació ciutadana, i que és un instrument per a gestionar moltes polítiques i actuacions dirigides a tota la ciutadania del municipi. S’ha fomentat la participació activa de la ciutadania en les Comissions Informatives, obertes a tothom, i s’han creat Assemblees obertes als barris (Festa Major, 11 de setembre, Grup del Mont, Can Surós i Racolta).