Sol·licitud d’ús dels equipaments municipals

1. Per utilitzar un espai o equipament municipal, cal omplir la sol·licitud per escrit i lliurar-la a les oficines d’administració de l’Ajuntament de Besalú (Plaça de la Llibertat, 1) o bé per correu electrònic a ajuntament@besalu.cat. En aquesta sol·licitud, han de constar les dades següents:

a. Nom de l’entitat, l’empresa o el particular que sol·licita l’espai.
b. Adreça, població, NIF, correu electrònic i telèfons de contacte.
c. Nom de persona de contacte amb telèfons i horaris.
d. Activitats que s’hi volen realitzar, indicant si són obertes al públic i si es cobrarà o són gratuïtes.
e. Dia i horari de l’activitat, amb inclusió dels períodes de temps previs i posteriors a aquesta.
f. Dades de la persona/entitat a qui ha d’anar dirigida la nota de despeses o liquidació de taxes.
g. Comprimís d’usar el local amb la finalitat amb què ha estat demanat
h. Dades bancàries del sol·licitant (20 dígits).

2. No es pot fer cap mena d’instal·lació que requereixi un ús indegut i/o alteració dels elements existents en l’espai (ex. forats a la paret, porta, sostres, etc) sense autorització prèvia.
3. La publicitat relativa als actes que s’autoritzin és responsabilitat del sol·licitant i serà retirada del local o l’exterior del mateix en finalitzar les activitats. Sempre hi haurà de constar “amb la col·laboració de l’Ajuntament de Besalú” i/o el logotip.
4. La reparació de qualsevol desperfecte a les instal·lacions, produït durant el temps de celebració de l’activitat anirà a càrrec del sol·licitant.
5. Els diversos espais gestionats per l’Ajuntament de Besalú poden disposar d’un conjunt de material que es podrà sol·licitar i pot tenir la seva taxa independent. Qualsevol altre necessitat de mitjans tècnics s’haurà de gestionar amb el permís del tècnic/a de l’ajuntament.
6. Un cop acabada l’activitat s’haurà de deixar l’espai en les mateixes condicions en què es va trobar. Qualsevol material del sol·licitant que encara es trobi un cop finalitzada l’activitat s’entendrà com una extensió de l’ús inicialment autoritzat, i es facturarà d’acord amb les tarifes d’aplicació al sol·licitant. D’aquí la importància d’especificar l’horari total d’ús de l’espai demanat, amb previsió del temps necessari per adequar l’espai al muntatge i també per al desmuntatge posterior. Una neteja deficient de l’equipament la qual es subsanarà amb el pagament d’aquesta per part del sol·licitant.
7. Qualsevol activitat que es realitzi és un espai municipal està subjecta a unes normatives de seguretat que s’han de respectar.
8. L’usuari s’ha de comprometre a acceptar en tot moment les pautes sobre riscos laborals que marqui el personal de l’ajuntament i a informar-se sobre els plans d’emergència vigents.
9. L’usuari haurà de fer constar en la seva petició que accepta aquestes normes i es compromet a complir-les. Una persona de l’organització haurà d’estar a disposició del personal de l’ajuntament durant tota la preparació, realització i desmuntatge de l’activitat.
10. L’Ajuntament de Besalú es reserva el dret de valorar cada petició i autoritzar-la o denegar-la, d’acord amb la disponibilitat i amb les funcions i usos acordats. La presentació d’una sol·licitud d’activitat no en suposa l’autorització.
11. Les tarifes per ús d’equipaments i material estan regides per les ordenances fiscals vigents.
12. Subscriure una assegurança per a garantir de forma suficient l’edificació i les instal·lacions de la concessió; així com les responsabilitats en què es pugui incórrer pel seu funcionament.
13. El concessionari assumirà total responsabilitat dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a l’Ajuntament o a tercers per la utilització i l’explotació de l’equipament, sense perjudici dels drets que els assisteixin davant dels autors dels fets o les companyies d’assegurances de risc.