Consell d’Entitats Municipal

  • Consell d'Entitats Municipal

    Al municipi de Besalú hi ha un teixit associatiu divers, ampli, motivat, i va ser un repte per a l’ajuntament crear un consell d’entitats l’any 2014 per reforçar el compromís municipal amb tota la ciutadania, amb l’objectiu de promoure des de l’ajuntament de Besalú la participació social, individual i associativa, en els àmbits cívic, social, cultural, econòmic i polític de la vila. El Consell d’Entitats Municipal de Besalú és un projecte compartit que ha de permetre millorar la participació i la relació entre ajuntament i entitats, i entre les entitats mateixes. El Consell d’Entitats ha de servir com a espai d’informació, de consulta i de coneixement, i ha de ser útil, pràctic i adequat a la realitat i a les necessitats de les entitats i el municipi. El Consell ha de fer possible crear una xarxa i potenciar les entitats, augmentant el potencial i compartint experiències pròpies i d’altres, ha de facilitar la comunicació amb l’ajuntament, ha de facilitar l’organització d’activitats disposant d’un calendari conjunt, ha de potenciar l’ús de les tecnologies de la informació oferint formació i les eines adequades, entre d’altres qüestions.

  • Actes reunions