PYRFER

Oferta pedagògica
PYRFER
Pirineus del ferro
Offre pédagogique
PYRFER
Pyrénées du fer


Presentació de la xarxa

El treball en xarxa d’ambaixadors de PYRFER correspon a l’articulació d’una xarxa pròpia i especialitzada d’ambaixadors de PYRFER per tal d’assegurar la transmissió i la sostenibilitat del patrimoni històric del patrimoni comú, tangible i immaterial del ferro als Pirineus a la jove generació del zona transfronterera; millorar el coneixement mutu i la comprensió del significat i les conseqüències del progrés tecnològic de la Farga Catalana i enfortir la supervivència dels oficis relacionats amb el ferro.
Aquest treball en xarxa, que forma part de l’acció conjunta núm. 5 del programa Poctefa PYRFER, PYRFER Ambassadors – Networking, ha permès el desenvolupament d’un fulletó digital dirigit a promoure els intercanvis escolars entre llocs associats.

Présentation du réseau

Le travail en réseau des Ambassadeurs PYRFER correspond à l’articulation d’un réseau propre et spécialisé d’ambassadeurs afin de permettre d’assurer la transmission et la durabilité de l’héritage historique du patrimoine commun, matériel et immatériel du fer dans les Pyrénées aux jeunes générations de l’espace transfrontalier ; d’améliorer la connaissance et la compréhension mutuelles de la signification et des conséquences des progrès technologiques des forges catalanes et ainsi de renforcer la survie des métiers liés au fer.
Ce travail en réseau, inscrit dans le cadre de l’action commune n°5 du programme Poctefa PYRFER, Ambassadeurs PYRFER – Mise en réseau, a permis l’élaboration d’un livret numérique visant à favoriser les échanges scolaires entre les sites partenaires.

___________________________________________________________________________________

  • Desde la oficina técnica de partenariado se ha  iniciado un concurso llamado WINTERPYRFER para promover el conocimiento i la interacción de la red Pyrfer a través de imágenes atractivas del pirineo y de nuestras poblaciones.

Se trata de un concurso de fotografía en Instagram. Sube tus fotos con el hastag #wintwrpyrfer y etiqueta @poctefapyrfer. Buscamos la foto más invernal del territorio Pyrfer. Del 10 de febrero al 10 de marzo 2020. Podrás escoger entre diferentes premios que ofrecen las poblaciones Pyrfer.

Teneis el enlace aquí

PYRFER

PIRINEOS DE HIERRO. RED DE MUNICIPIOS DEL HIERRO PARA UNA ESTRATEGIA TURÍSTICA PATRIMONIAL Y SOSTENIBLE  CONJUNTA

Proyecto Pyrfer Interreg Poctefa  es  un proyecto europeo transfronterizo que une varias poblaciones de ambos lados de los pirineos y  que permite la recuperación itinerarios relacionados con espacios naturales y el mundo  del agua i del forjador, la recuperación de espacios en desuso i la visibilidad de los actuales artistas en las ferias especializadas que están teniendo lugar durante este año 2019 y también el año próximo.

 

Objetivo General del proyecto

Valorizar el patrimonio material e inmaterial vinculado al hierro en la región este de POCTEFA a través del trabajo en red de municipios expertos en el conocimiento, preservación y transmisión de este legado. El intercambio de técnicas, experiencias y buenas prácticas de los socios PYRFER, aplicando los principios de la CETS, debe reforzar las intervenciones coordinadas y de apoyo a la creación de una estrategia turística y sostenible transfronteriza como motor competitivo.

Objetivo Específico 

Valorizar el patrimonio natural y cultural mediante enfoques conjuntos de desarrollo sostenible.

Resultados esperados del proyecto

El resultado final de PYRFER es la consolidación de una red de municipios especializados en la valorización del patrimonio metalúrgico de forma turísticamente sostenible y, que participe activamente en la elaboración y ejecución de una estrategia comuna patrimonial del conjunto del territorio POCTEFA (producto turístico).

El proyecto ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo

Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra

(POCTEFA 2014-2020


Para más información:


PYRFER

PIRINEUS DE FERRO. XARXA DE MUNICIPIS DE L’FERRO PER A UNA ESTRATÈGIA TURÍSTICA PATRIMONIAL I SOSTENIBLE CONJUNTA

Projecte Pyrfer Interreg Poctefa és un projecte europeu transfronterer que uneix diverses poblacions de banda i banda dels Pirineus i que permet la recuperació itineraris relacionats amb espais naturals i el món de l’aigua i del forjador, la recuperació d’espais en desús i la visibilitat dels actuals artistes en les fires especialitzades que estan tenint lloc durant aquest any 2019 i també l’any que ve.

Objectiu General del projecte

Valoritzar el patrimoni material i immaterial vinculat al ferro a la regió est de POCTEFA a través del treball en xarxa de municipis experts en el coneixement, preservació i transmissió d’aquest llegat. L’intercanvi de tècniques, experiències i bones pràctiques dels socis PYRFER, aplicant els principis de la CETS, ha de reforçar les intervencions coordinades i de suport a la creació d’una estratègia turística i sostenible transfronterera com a motor competitiu.

Objectiu Específic

Valoritzar el patrimoni natural i cultural mitjançant enfocaments conjunts de desenvolupament sostenible.

Resultats esperats del projecte

El resultat final de PYRFER és la consolidació d’una xarxa de municipis especialitzats en la valorització del patrimoni metal·lúrgic de forma turísticament sostenible i, que participi activament en l’elaboració i execució d’una estratègia comuna patrimonial del conjunt del territori POCTEFA (producte turístic).

El projecte ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament

Regional (FEDER) mitjançant el Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra(POCTEFA 2014-2020)


Per a més informació: