Important: Com desestimar una compra feta fora d’un establiment comercial.

L’Oficina de Consum de la Garrotxa informa:

Les visites comercials a domicili cada cop són més freqüents. En alguns casos, els preus dels productes oferts són importants, i per aquesta raó, el consumidor ha d’estar molt segur de la compra realitzada, sobretot en el cas dels consumidors més vulnerables. És molt important informar a tots els ciutadans que en relació als contractes signats fora dels establiments comercials tenen 14 DIES PER EXERCIR EL SEU DRET DE DESESTIMENT. 

Dret de desistiment: 

  • Termini: 14 dies naturals.
  • La persona consumidora no ha d’indicar la causa o motiu pel qual vol desistir.
  • Són nul·les de ple dret les clàusules que imposin a la persona consumidora una penalització o renúncia a l’exercici del dret de desistiment.
  • L’exercici del dret de desistiment és gratuït llevat d’un seguit d’excepcions en les quals la persona consumidora pot haver d’assumir un seguit de despeses (les teniu recollides a http://consum.gencat.cat/temes_de_consum/vendes_fora_establiment_mercantil/index.html) 
EL TERMINI DELS 14 COMENÇA A COMPTAR a partir de l’endemà en el que es produeix l’esdeveniment o acte.
  • Com s’exerceix el dret? 
    • La persona consumidora ha de comunicar a l’empresari la voluntat de desistir abans que fineixi el termini de 14 dies naturals (s’ha de tenir en compte la data d’expedició de la declaració de desistiment).
  • La persona consumidora pot fer servir declaració inequívoca que vol resoldre el contracte (HA DE QUEDAR CERTIFICAT EL DESESTIMENT, NO VAL UNA TRUCADA TELEFÒNICA!!) PER A MÉS INFORMACIÓ SOBRE COM FER-HO, US PODEU ADREÇAR A L’OFICINA DE CONSUM DE LA GARROTXA: 972 27 60 44 – consum@garrotxa.cat – Presencialment, de dilluns a divendres, de 8 a 15h,