Retribucions de càrrecs electes

El Ple de l’ajuntament de Besalú, a data 8 de juliol de 2019, va acordar els següents acords:

  • No s’estableix cap dedicació parcial o dedicació exclusiva per part de membres de la corporació a l’Ajuntament de Besalú.
  • Establir a favor dels membres de la corporació, sempre i quan i mentre no gaudeixin de dedicació exclusiva o dedicació parcial, amb efectes de data del ple municipal de constitució de 15 de juny de 2019, el següent règim d’indemnitzacions en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació de què formin part:
    • Per assistència a les sessions del Ple: 15 €.
    • Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 12 €.
    • Per assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes: 15€
  • Establir a favor de tots els membres de la Corporació el dret a ser indemnitzats per les despeses efectives ocasionades per l’exercici del càrrec, prèvia acreditació documental d’aquestes.
  • No assignar dotació econòmica als grups polítics municipals.

Pots trobar l’assignació de cada càrrec electe en aquest enllaç