Codi de conducta

  • Document del Codi + Acte del PLe

    Consulta a en aquest document quins valors, principis i normes de conducta han d’atenir-se els alts càrrecs de l’ens, i quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l’Administració d’acord amb les quals ha d’actuar tot personal.

    Aquest codi s’ha aprovat per l’òrgan competent (Ple Ordinari 29 de maig de 2017) i es mantindrà vigent mentre no se n’aprovi expressament la seva modificació o derogació.